ADVANCED KATA

Also you will improve your kata techniques and learn new katas with Bunkai (applications for all movements) such are : Shito Ryu and Goju Ryu katas ( Anan Ni, Paiku, Papuren, Suparimpei, Anan, Haiku, Tomari Basai, Matsumura Basai, Kusokun Sho, Chatayanara Kushanku, Cibana Kushanku,Ni Papo, Kururunfa ...) and Shotokan katas ( Unsu, Goju Shiho Sho, Goju Shiho Dai, Kanku Sho, Niju Shiho, Sochin, Chinte, Empi..)